Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť BeeSeo Marketingová Digitálna Agentúra v zastúpení Peter Baráti, 935 85 Demandice 392 venuje veľkú pozornosť otázkam ochrany súkromia, čoho dôkazom je aj toto vyhlásenie, ktoré podrobne popisuje náš prístup k uvedeným záležitostiam. Keď budete posielať prostredníctvom tejto webovej stránky akékoľvek osobné údaje, dávate tým svoj súhlas na to, aby ich spoločnosť BeeSeo BeeSeo Marketingová Digitálna Agentúra mohla používať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Ak máte nejaké otázky ohľadom záležitostí spojených s ochranou osobných údajov, zašlite nám, prosím, mail na adresu: beeseo@beeseo.sk

Zhromažďovanie osobných údajov

Zhromažďujeme iba osobné identifikačné údaje alebo informácie, ktoré nám konkrétne a dobrovoľne poskytnú návštevníci našej webovej stránky. Dostávame malé množstvo identifikačných informácií, ako napr. meno a priezvisko, titul, adresu zamestnávateľa, e-mailovú adresu či telefónne a faxové čísla. Zvyčajne sa identifikovateľné informácie zhromažďujú za účelom:

  • registrácie do určitých oblastí webovej stránky,
  • vyžiadania ďalších informácií,
  • rozosielania vyžiadaných referenčných materiálov, či odoslania svojho životopisu.

Návštevníci nám takisto môžu prostredníctvom našej webovej stránky zaslať e-mail. Ich správy budú obsahovať zvolené meno a e-mailovú adresu užívateľa, ako aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré si užívateľ bude priať zahrnúť do správy.

Používanie osobných údajov

Keď nám návštevník našej webovej stránky poskytne svoje osobné údaje, použijeme ich iba pre tie účely, pre ktoré nám boli poskytnuté, ako je to uvedené v mieste zberu údajov (alebo ako je to zrejmé z kontextu zberu údajov). Príklady niektorých typov použitia sú uvedené vo vyššie uvedenej časti ‘Zhromažďovanie osobných údajov’. Tiež môžeme vaše údaje použiť aby sme vám zaslali informácie o novinkách, poskytovaných službách a akciách, ktoré BeeSeo Marketingová Digitálna Agentúra chystá, prípadne iné informácie, ktoré by vás mohli zaujímať.

Z nášho zoznamu adries sa môžete kedykoľvek odhlásiť tak, že nás kontaktujete spôsobom uvedeným v nižšie uvedenej časti ‘Odhlásenie’.Naše webové stránky nezhromažďujú ani postupne nezískavajú osobné identifikačné informácie na to, aby sme ich šírili či predávali tretím stranám za účelom robenia marketingu medzi spotrebiteľmi ,alebo aby sme rozosielali množstvo korešpondencie v mene tretích strán. Prevádzkovateľ osobných údajov je BeeSeo Marketingová Digitálna Agentúra prevádzkovateľom všetkých osobných údajov získaných prostredníctvom tejto webovej stránky, ktoré bude spracovávať v súlade so slovenským zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zverejňovanie údajov tretím stranám

Uvedomujeme si, že vaše informácie sú cenné, a preto pokiaľ budú v našej starostlivosti, prijmeme všetky primerané opatrenia na ich ochranu.Osobné údaje, ktoré boli poskytnuté spoločnosti BeeSeo Marketingová Digitálna Agentúra, môžu byť dané k dispozícii aj iným členským firmám siete BeeSeo Marketingová Digitálna Agentúra, ak to bude potrebné na naplnenie účelu, pre ktorý návštevník našej webstránky dané informácie odovzdal. Vaše osobné informácie môžu byť taktiež preposlané aj poskytovateľom služieb z radov tretích strán, ktorí spracúvajú informácie v mene BeeSeo Marketingová Digitálna Agentúra , a to vrátane poskytovateľov informačných technológií, správy identít, tvorby a správy webových stránok, analýzy dát, zálohovania údajov, bezpečnostných a skladovacích služieb. V dôsledku toho môžu byť vaše osobné údaje odoslané aj mimo krajiny, v ktorej sa nachádzate. Patria sem krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) ako aj krajiny, ktorých legislatíva neobsahuje zákony na špecifickú ochranu osobných informácií. Zadaním osobných údajov prostredníctvom tejto webovej stránky dáva jej návštevník svoj otvorený súhlas na prenos takýchto údajov pre naplnenie svojich žiadostí zadávaných dobrovoľne. BeeSeo Marketingová Digitálna Agentúra môže postúpiť vaše osobné informácie exekučným, regulačným resp. iným štátnym orgánom alebo aj iným tretím stranám podľa požiadaviek platnej legislatívy či regulačných predpisov a v súlade s nimi. Vaše osobné informácie nebudú využívať nijaké členské firmy patriace do siete BeeSeo Marketingová Digitálna Agentúra a ani nijaké tretie strany na sekundárne či nesúvisiace účely, pokiaľ nie je uvedené inak v mieste zberu údajov. Ak nastane nejaký konkrétny prípad, v ktorom by mohlo byť potrebné sa o takéto informácie podeliť s inými, návštevník stránky bude vopred požiadaný o súhlas.

Bezpečnosť

Implementovali sme všeobecne uznávané štandardy na zabezpečenie technologickej a prevádzkovej bezpečnosti, aby sme osobné identifikačné údaje ochránili pred stratou, zneužitím, pozmenením alebo zničením. Chceli by sme vás predovšetkým uistiť, že sme si splnili všetky náležité povinnosti týkajúce sa zachovania dôvernosti a prijali sme fungujúce technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili akémukoľvek neoprávnenému či protiprávnemu zverejneniu či spracovaniu takýchto informácií a údajov ako aj ich náhodnej strate, zničeniu či poškodeniu. Prístup k osobným identifikačným údajom majú iba oprávnení zamestnanci BeeSeo Marketingová Digitálna Agentúra, ktorí sa zaviazali zabezpečiť dodržiavanie dôvernosti týchto informácií. Zásadou je používanie SSL technológie na ochranu informácií o kreditných kartách podávaných prostredníctvom webových formulárov.

Prístup k informáciám

Ak by ste chceli aktualizovať akékoľvek osobné údaje, ktoré ste zadali prostredníctvom tejto webovej stránky, urobte tak prosím cez pôvodnú registračnú stránku alebo nám zašlite mail na adresu beeseo@beeseo.sk.Keď sa osobné identifikačné informácie uchovávajú, nepreberáme zodpovednosť za overenie pretrvávajúcej správnosti a presnosti obsahu osobných informácií. Ak bude spoločnosť BeeSeo Marketingová Digitálna Agentúra informovaná o tom, že nejaké osobné údaje získané prostredníctvom jej webovej stránky už nie sú aktuálne, urobí príslušné opravy na základe aktualizovaných informácií od autorizovaného návštevník webovej stránky. Ak by ste chceli zistiť podrobnosti o informáciách, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom tejto webovej stránky, máte právo prístupu k takýmto informáciám a môžete nás kontaktovať cez vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Žiadosť o prístup môžeme spoplatniť v súlade s platnými zákonnými požiadavkami.

Odhlásenie

Ak sa návštevníci našej webovej stránky následne rozhodnú odhlásiť sa zo zoznamu adries alebo z akýchkoľvek registrácií, dáme im k tomu inštrukcie na príslušnej webovej stránke alebo v našej komunikácii; návštevníci nám taktiež môžu zaslať mail na adresu beeseo@beeseo.sk.

Uchovávanie údajov

Osobné údaje, ktoré nám zašlete, budeme uchovávať iba tak dlho, ako to bude potrebné na naplnenie účelu, pre ktorý sme ich získali alebo ako to vyžaduje platná legislatíva.Napríklad kontaktné informácie o návštevníkoch (ako napr. informácie generované v priebehu registrácie do niektorých častí webovej stránky) si uchovávame len dovtedy, dokým sú potrebné na úplné vybavenie požiadavky kontaktujúcej osoby alebo pokiaľ nás užívateľ nepožiada, aby sme tieto informácie vymazali. Adresárové informácie, diskusné príspevky a e-maily sa uchovávajú iba po dobu, ktorú považujeme za primeranú na to, aby sme vyriešili požiadavky návštevníka.

Súbory „cookie“

Používame malé textové súbory nazývané ‘cookie’, ktoré sú umiestnené na vašich pevných diskoch, aby vám pomáhali získavať prispôsobenejšie informácie z webových stránok. Pre väčšinu webových stránok je používanie cookies už štandardným operačným postupom. Ak vám však používanie cookies vadí, väčšina prehliadačov dáva momentálne užívateľom možnosť rozhodnúť sa, že ich nebudú prijímať. V tom prípade nebudete môcť použiť tento proces registrácie a môže sa stať, že zistíte narušenie inej funkcionality na stránke. Keď z našej webovej stránky odídete, môžete si súbory cookie, ak si to budete želať, vždy so svojho systému vymazať.